Vedtægter for Folkedanser og spillemandslauget, Skive.

Navn og hjemsted:

Foreningens navn er: Folkedanser og spillemandslauget, Skive.

Foreningen er hjemmehørende i Skive.

Formål:

  • At samle folk til fælles aktiviteter omkring folkedans på tværs af alder og sociale skel.
  • At alle bidrager til de fælles aktiviteter og derigennem styrke medlemmernes sociale fællesskab og engagement.
  • At udbrede kendskabet til folkedansen.
  • At give danserne forudsætning for at deltage i folkedans og andre kulturelle arrangementer.
  • At støtte uddannelse af instruktører og spillemænd gennem kurser.
  • At holde åbent hus for ALLE interesserede.

Medlemskab:

  • Alle skal registreres ved åbent husaftnerne første dag, de møder op.
  • Alle, som ved sæsonstart, betaler det af foreningen fastsatte kontingent er medlemmer.
  • Kontingent for den kommende sæson fastsættes på årsmødet.

Årsmøde:

Årsmødet er foreningens øverste myndighed.

Afholdelse af ordinært årsmøde bekendtgøres ved et fællesmøde, ligesom det indvarsles i foreningens program, som kan ses på foreningens hjemmeside.

Forslag skal være foreningen i hænde senest 8 dage før årsmødet.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning

3. Godkendelse af revideret regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer

7. Eventuelt

Valg til bestyrelse, samt afstemning om vedtægtsændringer skal ske skriftligt, hvis der på årsmødet fremkommer ønske om dette.

Beslutninger foregår ved almindeligt stemmeflertal.

Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes efter anmodning af mindst 20 medlemmer.

Bestyrelsen kan beslutte, at årsmødet udsættes, hvis force majeure-forhold gør det umuligt at afvikle årsmødet på sædvanlig måde som fysisk møde.

Bestyrelsen kan alternativt beslutte, at årsmødet afvikles helt eller delvist elektronisk (digitalt).

Afviklingen skal ske på betryggende vis, og der skal i indkaldelsen informeres om, hvordan deltagelse foregår.

Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og vælges for 2 år ad gangen og er på valg hvert andet år, således at der i lige årstal er 3 medlemmer på valg og i ulige 2 medlemmer på valg.

Der skal vælges to suppleanter, som er på valg skiftevis hvert andet år.

Suppleanter indkaldes, når et bestyrelsesmedlem har længerevarende eller permanent forfald.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer.

Bestyrelsen kan nedsætte relevante udvalg til styrkelse af foreningens aktiviteter med henblik på opfyldelse af formålsparagraffen.

Bestyrelsen kan, i tilfælde af force majeure-forhold, fastsætte, i hvilket omfang foreningens aktiviteter fortsættes.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der skal føres protokol af såvel bestyrelsesbeslutninger, som beslutninger taget på årsmødet.

Foreningen tegnes af formanden, ved økonomiske dispositioner dog af formand og kasserer i forening.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen vælges for perioden 1. maj til 30. april

Regnskab:

Regnskabsåret går fra 1. februar til 31. januar.

Fællesmødet:

Bestyrelsen kan fremlægge sager til beslutning på fællesmødet.

Fællesmødet består af alle medlemmer. Det afholdes i forbindelse med den

ugentlige danseaften og beslutningerne foregår ved simpelt stemmeflertal.

Periodiske udvalg:

Ved forskellige arrangementer kan der nedsættes periodiske udvalg, som

opløses, når udvalgets arbejde er udført.

Medlemskab af ligestillede foreninger:

Bestyrelsen kan indmelde Folkedanser og spillemandslauget, Skive i foreninger og lignende med sammenfaldende mål.

Ændring af vedtægter:

Ændring af vedtægter kan kun ske på årsmødet og kun når 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Opløsning af foreningen:

Foreningen kan kun opløses, når to årsmøder med 14 dages mellemrum vedtager dette og kun når 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Hvis foreningen opløses, beslutter den siddende bestyrelse, hvilken forening, foreningens midler tilfalder.